ـت

دوبیتی شماره ۲۳: زدست دیده و دل هر دو فریاد. ت حرف چهارم در الفبای فارسی، سومین حرف الفبای عربی و بیست و دومین حرف از حروف الفبای عبری (تاو ת) است

2023-02-02
    القانون أو النظام هو حرية م خو لة للشخص
  1. 5M ratings 277k ratings See, that’s what the app is perfect for
  2. Retrying
  3. A diagnosis of insulin resistance is also an early warning sign
  4. com